Cyrilometodská misia preložila pre potreby Veľkej Moravy náboženské a právne knihy. Ako preložili grécke a latinské texty do staroslovienčiny?

streda 20. marca 2019

HROB, POHREBv hlaholských rukopisoch 10. a 11. storočia

Úvodom: udalosti vo vybraných textoch nemajú žiadnu súvislosť s udalosťami na Veľkej Morave. Ich význam spočíva v originalite prekladu, tj. ako si preložili grécke a latinské texty do staroslovienskeho jazyka. Práve tieto rukopisy sme vybrali ako autentický zdroj, ako zneli jednotlivé slová v 10. a 11. storočí. Slovenské texty sú prevzaté zo súčasných biblií. Staré grécke biblie, ktoré sa prekladali pre potreby Veľkej Moravy mohli mať odlišne znejúci text.

Vysvetlivky:
ь- mäkký jer, ak sa vyslovoval, tak iba ako náznak hlásky „i“. Nebola to plnohodnotná samohláska.
ъ- tvrdý jer, ak sa vyslovoval, tak iba ako náznak hlásky „u“. Nebola to plnohodnotná samohláska.
ȩ, o̧- nosové samohlásky, vyslovovali sa ako nosové „en, on“
Skratky použité v rukopisoch sme podčiarkli.

SLOVNÍK

běsъ: zlý duch
grobъ: hrob
grobište: hrob
kovьčegъ: rakva, schránka, Noemova archa, archa zmluvy
mrъtvъ: mŕtvy, mrьtvьcь: zomrelý, mŕtvy
pogrěbenie: pochovanie, pohreb
pogreti: pochovať
raka: rakva, hrob, náhrobok
sko̧dьlьnikъ: hrnčiar, hlinená nádoba
trupъ: mŕtvola
žalь: náhrobok, hrob, hrobka
žalovati, žaliti: želieť, trúchliť
Suprasľský kódex CODEX SUPRASLIENSIS je cyrilský rukopis z prelomu 10.- 11. storočia, vznikol v Preslavskej literárnej škole v Bulharsku. Rukopis našiel Michal Bobrowski v knižnici Suprasľského monastyra v Poľsku v roku 1823. Nie je známe, ako sa rukopis do Poľska dostal. Písali ho traja pisári. Na margu je zrejme prípis jedného pisára: Bože zmiluj sa nad Retъkom amen. Manuskript dostal druhý názov Retkov zborník. Od roku 2007 je zapísaný v registri UNESCO. Ide o rozsiahly slovanský rukopis z obdobia, keď slovanské jazyky neboli tak odlišné ako dnes, preto sme z neho vybrali slová súvisiace s témou:
župište: hrob, hrobkaVÝBER Z RUKOPISOVZografský kódex CODEX ZOGRAPHENSIS
-vznikol v 10.- 11. storočí pravdepodobne v bulharsko-macedónskej oblasti.
-našiel ho v roku 1843 chorvátsky spisovateľ a diplomat Antun Mihanovic v bulharskom kláštore Zografos na hore Athos v Grécku.
-nachádza sa v Ruskej národnej knižnici v Petrohrade pod signatúrou Glag 1
Ján 5.28
Nedivte sa tomu lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas.
Ne divite sȩ semu ěko grȩdetъ časъ vъ nьže vьsi vъchodȩštei vъ groběchъ uslyšȩtъ glasъ sna bžiě.
Matúš 8.28
Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi, vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
I prišъdъšjumu na onъ polъ vъ strano̧ gjergjesinsko̧ sъrětoste i dъva běsъna otъ grebištь ichъ ischodȩšta ljuta dzělo ěko ne možaaše niktože mino̧ti po̧temь těmь.
Matúš 23.29
Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte...
Gore vamъ kъnigъčiȩ i farisěi i upokriti ěko dziždete groby prčъskyȩ i krasite raky pravъdinychъ i glete...
Matúš 8.22
Ale Ježiš mu povedal : „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovajú mŕtvych.“
Is že gla emu grȩdi po mně i ostavi mrъtvyjȩ pogreti svojȩ mrъtvьcȩ.
Marek 5.5
A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.
I vyno̧ dьnь i noštь vъ groběchъ i vъ gorachъ bě vъpijȩ i tlъky sȩ kameniemь.
Marek 5.2
Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch, nik ho už nemohol zviazať ani reťazami.
I izlězъšju že emu is korablě abьe sъrěte i otъ grobъ čkъ dchmь nečistomь iže žilište iměaše vъ groběchъ i ni želěznomь o̧žemь ego niktože ne možaaše ego sъvȩzati.
Matúš 24.38
Ako v dňoch pred potopou, ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába a nič nezbadali až prišla potopa a zmietla všetkých...
Ěkože bo běacho̧ vъ dьni prěžde potopa ědo̧šte i pijo̧šte ženȩšte sȩ i posagajo̧šte do negože dьne vьnide Noe vъ kovьčegъ i ne oštjutišȩ do ideže pride voda i vьzȩtъ vsȩ.
Matúš 27.7
Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.
Sъvětъ že sъtvorše kupišȩ imь selo sko̧delьnikovo vъ pogrěbanie stranъnymъ.

Assemaniho evanjeliár EVANGELIARIUM ASSEMANI
je hlaholský evanjeliár z konca 10. a začiatku 11.storočia, v jeho závere je kalendár so vzácnym zápisom, spomienkou na Cyrila a Metoda pri dátume 6.apríla, teda v deň úmrtia Metoda.
V roku 1736 ho od jeruzalemsko-gréckych mníchov kúpil prefekt Vatikánskej knižnice pôsobiaci vtedy ako legát na Libanonských vrchoch I.S. Asseman.
Rukopis je uložený vo Vatikánskej knižnici so signatúrou Slav.3
V inom rukopise, v Živote Konštantína sa píše: „vtedy zložil písmená a začal písať evanjelium: Iskoni bě slovo, i slovo bě u boga...“ Týmito slovami sa začína práve Assemaniho evanjeliár, teda slovami Evanjelia podľa Jána. Ostatné zachované hlaholské evanjeliáre začínajú Matúšom.
Matúš 24.28 (fol.84)
Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.
Ideže bo ašte bo̧det trupь tu sьbero̧tъ sȩ orьli.

Mariánsky kódex CODEX MARIANUS
je hlaholské štvorevanjelium z 11. storočia. Kódex našiel Viktor Grigorovič niekedy v rokoch 1844-1845 v Kláštore p. Márie na hore Athos v Grécku. Chýba mu začiatok Matúšovho evanjelia, začína až Matúšom 5.23. Rukopis je uložený v Ruskej štátnej knižnici v Moskve pod signatúrou Grig.6, Muz 1689 (f.87)
Matúš 8.28
Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi, vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
...dъva běsъna otъ žalii

PENIAZE, DANEv hlaholských rukopisoch 10. a 11. storočia

Úvodom: udalosti vo vybraných textoch nemajú žiadnu súvislosť s udalosťami na Veľkej Morave. Ich význam spočíva v originalite prekladu, tj. ako si preložili grécke a latinské texty do staroslovienskeho jazyka. Práve tieto rukopisy sme vybrali ako autentický zdroj, ako zneli jednotlivé slová v 10. a 11. storočí. Slovenské texty sú prevzaté zo súčasných biblií. Staré grécke biblie, ktoré sa prekladali pre potreby Veľkej Moravy mohli mať odlišne znejúci text.

Vysvetlivky:
ь- mäkký jer, ak sa vyslovoval, tak iba ako náznak hlásky „i“. Nebola to plnohodnotná samohláska.
ъ- tvrdý jer, ak sa vyslovoval, tak iba ako náznak hlásky „u“. Nebola to plnohodnotná samohláska.
ȩ, o̧- nosové samohlásky, vyslovovali sa ako nosové „en, on“
Skratky použité v rukopisoch sme podčiarkli.

SLOVNÍK

assarii: assarius, peniaz
cȩta: drobný peniaz
danь: daň
dinarь: denár
dragma, dragъma: drachma
gazofilakia: pokladnica
kinъsъ: daň
konъdrat, kodrantъ: codratus
lepta: peniaz
lichva: úrok
mědь: meď, medený peniaz
mъnasъ: mína
mьzda: mzda, odmena, odplata
obrokъ: mzda, daň
pěnȩdz: peniaz
pěnȩžьnikъ: peňazomenec
skъlȩdzь: peniaz
srebrъnikь: strieborných (strieborniakov)
sьrebro: striebro
statirъ: statér
talantъ: talent (peňažná jednotka)
trъžište: tržište
trъžnikъ: peňazomenec, zmenárnik
tune: zdarma
věniti: predávať
zlato: zlato
Suprasľský kódex CODEX SUPRASLIENSIS je cyrilský rukopis z prelomu 10.- 11. storočia, vznikol v Preslavskej literárnej škole v Bulharsku. Rukopis našiel Michal Bobrowski v knižnici Suprasľského monastyra v Poľsku v roku 1823. Nie je známe, ako sa rukopis do Poľska dostal. Písali ho traja pisári. Na margu je zrejme prípis jedného pisára: Bože zmiluj sa nad Retъkom amen. Manuskript dostal druhý názov Retkov zborník. Od roku 2007 je zapísaný v registri UNESCO. Ide o rozsiahly slovanský rukopis z obdobia, keď slovanské jazyky neboli tak odlišné ako dnes, preto sme z neho vybrali slová súvisiace s témou:
zlatica: zlaťák, zlatý peniaz
zlatnkъ: zlaťák, zlatý peniaz
mědьnica: peniaz

VÝBER Z RUKOPISOV


Zografský kódex CODEX ZOGRAPHENSIS
-vznikol v 10.- 11. storočí pravdepodobne v bulharsko-macedónskej oblasti.
-našiel ho v roku 1843 chorvátsky spisovateľ a diplomat Antun Mihanovic v bulharskom kláštore Zografos na hore Athos v Grécku.
-nachádza sa v Ruskej národnej knižnici v Petrohrade pod signatúrou Glag 1
Matúš 10.8
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte do svojich opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze, ani kapsu na cestu si neberte...
Bolȩštȩjȩ icělite mrъtvyjȩ vъskrěšaite prokaženyjȩ očištaite běsy izgonite tune prijȩste tune že dadite. Ne sъtȩžite zlata ni sъrebra ni mědi pri poěsěchъ vašichъ.
Matúš 22.17, 19
17. Povedz nám teda, čo si myslíš: „Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? 19. Ukážte mi daňový peniaz! Oni mu podali denár.
17. Rъci ubo namъ čto ti sȩ mъnitъ dostoino li estъ dati kinъsъ kesarevi ili ni. 19. Pokažite mi skъlȩdzъ kinъsъny oni že priněsȩ emu pěnȩdzъ.
Matúš 25.16
Ten čo dostal 5 talentov hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5.
Šьdъ že priemy 5 talantъ děla o nichъ i priobrěte drugo̧jo̧ 5 talantъ.
Matúš 25.27
Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral čo je moje aj s úrokmi.
Podobaaše ti ubo vъdati sъrebro moe trъžьnikomъ i prišьdъ azъ vьzȩlъ ubo bimъ svoe sъ lichvojo̧.
Marek 12.41
Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a poobzeral sa ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.
I sědъ is prěmo gazofilakiovi viděvъ kako narodъ meštetъ mědь vъ gazafilakijo̧ i mnozi bogatii vъmětaacho̧ mnogaě. I prišьdьši edina vъdovica uboga vъvrъže dьvě leptě eže estъ konъdratъ.
Lukáš 19.16
Prišiel prvý a vravel: „Pane tvoja mína získala 10 mín.“
Pride že prъvy gle gi mъnasь tvoě 10 priděla mъnasъ.
Lukáš 15.8
Alebo ak má žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde?
Li kaě žena imo̧šti desȩtь dragъmъ ašte pogubitъ dragъmo̧ edino̧ ne vъžizaetъ li světilьnika i pometetъ chraminy i ištetъ priležьno donьdeže obrȩštetъ.
Ján 2.15
Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly.
I trъžьnikomъ rasypa pěnȩzȩ i dъsky oprovrъže.
Matúš 5.26
Veru, hovorím ti: „Nevýjdeš odtiaľ pokiaľ nezaplatíš do ostatného haliera.
Aminь gljo̧ ti ne izideši otъ to̧dě donьdeže vъzdasi poslědьnii konъdratъ.


Assemaniho evanjeliár EVANGELIARIUM ASSEMANI
je hlaholský evanjeliár z konca 10. a začiatku 11.storočia, v jeho závere je kalendár so vzácnym zápisom, spomienkou na Cyrila a Metoda pri dátume 6.apríla, teda v deň úmrtia Metoda.
V roku 1736 ho od jeruzalemsko-gréckych mníchov kúpil prefekt Vatikánskej knižnice pôsobiaci vtedy ako legát na Libanonských vrchoch I.S. Asseman.
Rukopis je uložený vo Vatikánskej knižnici so signatúrou Slav.3
V inom rukopise, v Živote Konštantína sa píše: „vtedy zložil písmená a začal písať evanjelium: Iskoni bě slovo, i slovo bě u boga...“ Týmito slovami sa začína práve Assemaniho evanjeliár, teda slovami Evanjelia podľa Jána. Ostatné zachované hlaholské evanjeliáre začínajú Matúšom.
Matúš 10.29 (fol. 124)
Či nepredávajú dva vrabce za halier?
Ne dьvě li ptici na asyrii věnimě este?
Matúš 17.25 (fol.42)
Od koho vyberajú pozemskí králi poplatkydane?
Cre zemьnii otъ kyichъ priemlȩtъ dani li kinos?
Matúš 26.15 (fol.88)
„Čo mi chcete dať a ja vám ho zradím?“ A vyplatili mu 30 strieborných.
Čьto mi choštete dati i azь vamъ prědamy i oni že postavišȩ emu 30 srebrъnikь.
Lukáš 19.23 (fol.68)
Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokomi?
I po čьto moego ne dastъ sьrebra pěnȩžьnikomъ i azь prišed sъ lichvojo̧ istȩdzalъ bimъ e.


Sinajské euchológium EUCHOLOGIUM SINAITICUM

je obradná kniha z 11. storočia, hlaholský odpis viacerých starších predlôh do jedného kódexu. Odpis vznikol v bulharsko- macedónskej oblasti. Našiel ho archimandrita Porphyrius Uspensky v Kláštore sv. Kataríny na Sinaji v roku 1850, kde sa nachádza dodnes. Dostal signatúru Sin.Slav.37. V roku 1975 objavili v Kláštore sv.Kataríny ďalšiu časť Euchológia, dostala označenie Sin.Slav.1/N. V euchológiu sa zachovala Svätoemmerámska modlitba preložená zo starej hornej nemčiny ešte pred príchodom Konštantína a Metoda. Viacero modlitieb nemá grécku predlohu, z ktorej by boli preložené do staroslovienčiny a môže ísť o pôvodné slovanské ľudové texty. Niekoľko textov pochádza z Veľkej Moravy napr. Zapovědi svȩtychъ otьcь, Činъ nadъ ispovědajo̧štiim sȩ.
Príkazy sv. otcov č.31
Ak sa niekto postiť nemôže, nech zaspieva 48 žalmov. Ak nevie, nech dá peniaz...
Ašte kto alъkati ne možetъ da ispьetъ 48 psalmъ ašte li ne uměetъ da dastъ cȩto̧...
Príkazy sv. otcov č.32
Ak niekto vezme mzdu od niekoho , že sa bude postiť za neho...
Ašte kto mъzdo̧ vьzъmetъ otъ kogo postiti sȩ za nь...