Cyrilometodská misia preložila pre potreby Veľkej Moravy náboženské a právne knihy. Ako preložili grécke a latinské texty do staroslovienčiny?
nedeľa 8. novembra 2020

ŤAŽBA, SUROVINY

 

v hlaholských rukopisoch 10. a 11. storočia

 

Úvodom: udalosti vo vybraných textoch nemajú žiadnu súvislosť s udalosťami na Veľkej Morave. Ich význam spočíva v originalite prekladu, tj. ako si preložili grécke a latinské texty do staroslovienskeho jazyka. Práve tieto rukopisy sme vybrali ako autentický zdroj, ako zneli jednotlivé slová v 10. a 11. storočí. Slovenské texty sú prevzaté zo súčasných biblií. Staré grécke biblie, ktoré sa prekladali pre potreby Veľkej Moravy mohli mať odlišne znejúci text.

 

Vysvetlivky:
ь- mäkký jer, ak sa vyslovoval, tak iba ako náznak hlásky „i“. Nebola to plnohodnotná samohláska.
ъ- tvrdý jer, ak sa vyslovoval, tak iba ako náznak hlásky „u“. Nebola to plnohodnotná samohláska.
ȩ, o̧- nosové samohlásky, vyslovovali sa ako nosové „en, on“
Skratky použité v rukopisoch sme podčiarkli.

 

SLOVNÍK

banьskъ: kúpeľný, lázeňský
isešti, isekati: vysekať
kamy: kameň, kamene: kamene
kopati: kopať
kovъ: úklady, zlý úmysel
kovati: 1.kovať, 2. chystať úklady
livanъ: kadidlo
lomiti: lámať
mědь: meď
nakovalo: kovadlina, aj nakovalьno
o̧glь: uhoľ, (glava o̧gъlu: uhoľný kameň)
peštь ognьno̧: pec ohnivá
podъkopati: podkopať
pritěžati: získať, vyťažiť
sъkrovište: skrýš, úkryt
sъkrušiti: rozdrviť, rozbiť
sъkrušeniě: rozbitie, rozdrvenie
solь: soľ
sъrebro: striebro
tьle, tьliti: ničiť, kaziť sa
tro̧tъ: šík, vojsko v pochode, stráž
zlato: zlato
zmyrna: myrha
želěznъ: železný
žjupьlъ, župьlъ, župelъ: síra
 
 
Suprasľský kódex CODEX SUPRASLIENSIS je cyrilský rukopis z prelomu 10.- 11. storočia, vznikol v Preslavskej literárnej škole v Bulharsku. Rukopis našiel Michal Bobrowski v knižnici Suprasľského monastyra v Poľsku v roku 1823. Nie je známe, ako sa rukopis do Poľska dostal. Písali ho traja pisári. Na margu je zrejme prípis jedného pisára: Bože zmiluj sa nad Retъkom amen. Manuskript dostal druhý názov Retkov zborník. Od roku 2007 je zapísaný v registri UNESCO. Ide o rozsiahly slovanský rukopis z obdobia, keď slovanské jazyky neboli tak odlišné ako dnes, preto sme z neho vybrali slová súvisiace s témou:
banja: kúpeľ, lázeň
olovo: olovo
olověnъ: olovený, napr. pečati olověny imo̧šte: majúce olovené pečate
ruda: ruda

VÝBER Z RUKOPISOV

Zografský kódex CODEX ZOGRAPHENSIS
-vznikol v 10.- 11. storočí pravdepodobne v bulharsko-macedónskej oblasti (v Ochride?)
-našiel ho v roku 1843 chorvátsky spisovateľ a diplomat Antun Mihanovic v bulharskom kláštore Zografos na hore Athos v Grécku.
-nachádza sa v Ruskej národnej knižnici v Petrohrade pod signatúrou Glag 1
Lukáš 18.12
Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého čo mám.
Pošto̧ sȩ dъva kraty vъ so̧boto̧ desȩtino̧ dajo̧ vsego eliko pritȩžo̧.
Marek 14.3
...Prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.
Pride žena imo̧šti alavěstrъ chrizmy nardьny pistikii dragy. Isъkrušьši alavěstrъ vьzlьě emu na glavo̧.
Matúš 5.13
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?
Vy este solь zemi. Ašte že solь obvěetъ čimь osolitъ sȩ?
Matúš  6.19
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji  vlamujú a kradnú.
Ne sъkryvaite sebě sъkrovišta na zemi ideže črъvь i tьlě tьlitъ ideže tatie podъkopavajo̧tъ i krado̧tъ.
Matúš 10.9
Neberte si do opaskov ani zlata ani striebra, ani medených peňazí.
Ne sъtȩžite zlata ni sъrebra ni mědi pri poěsěchъ vašichъ.
Matúš 13.50
...oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece...
...i otъlo̧čȩtъ zъlyȩ otъ srědy pravedъnychъ i vъvrъgo̧tъ ȩ vь peštь ognьno̧...
Matúš 27.60
...položil ho do svojho nového hrobu, ktorý si bol vytesal do skaly, privalil veľký kameň k otvoru a odišiel.
...i položi e vъ nověemь svoemь grobě iže isěče vъ kameni i vъzvalь kamenь na dvьri groba.
Lukáš 16.3
Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím.
Reče že vь sebě pristavьnikъ domu čьto sъtvorjo̧ ěko moi otъemletъ stroenьe domu otъ mene kopati ne mogo̧ chlo̧pati styždo̧ sȩ.
Marek 15.46
...zavinul ho do plátna, položil do hrobu vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň.
...i kuplь poněvico̧ i sъnьmъ obitъ i vъ poněvico̧ i vъloži i vъ grobъ iže bě isěčenъ vъ kamene.
Marek 9.49
Lebo každého osolí oheň a každú obeť osolí soľ.
Vьsěkъ bo ognemь poěstъ sȩ i vьsěka žrъtva solijo̧ osolitъ sȩ.
Lukáš 17.28,29
...jedli a pili, kupovali a predávali, sadili, stavali a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých.
...ěděacho̧ i pьěacho̧, kupovaacho̧ i prodaacho̧, staždaacho̧, zdaacho̧ vъ nьže dьnь izide Lotъ otъ Sodomlě nъ odъždi žjupьlъ i ognь sъ nebese i pogubi vьsȩ.
Ján 19.36
...kosť mu nebude zlomená.
...da sъbo̧do̧tъ sȩ kъnigy kostь ne sъkrušitъ sȩ otъ něgo...
Lukáš 20.17
Ale on pozrel na nich a povedal: „Čo znamená teda , čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom?“
Onъ že vъzьrěvъ na nȩ reče: čьto ubo estъ napsanoe se kamenь egože nevrědu sъtvorišȩ ziždo̧štei sъ bystъ vъ glavo̧ o̧gъlu vsěkъ pady na kamene semь sъkrušitъ sȩ.
Lukáš 8.29
...výjdi z človeka, lebo už dlhý čas lomcoval ním, a aj ho spútali reťazami železnými a putami a strážili ho, ale on putá roztrhal hnaný démonom cez púšť.
...izidi otъ čka otъ mъnogъ bo lětъ vъschyštaaše i i vȩzaacho̧ i o̧ži želězny i po̧ty strěgo̧štei i rastrъzaaše o̧zy gonimъ byvaaše běsomь skvozě pustynȩ.

 

Assemaniho evanjeliár EVANGELIARIUM ASSEMANI
je hlaholský evanjeliár z konca 10. a začiatku 11.storočia, v jeho závere je kalendár so vzácnym zápisom, spomienkou na Cyrila a Metoda pri dátume 6.apríla, teda v deň úmrtia Metoda.
V roku 1736 ho od jeruzalemsko-gréckych mníchov kúpil prefekt Vatikánskej knižnice pôsobiaci vtedy ako legát na Libanonských vrchoch I.S. Asseman.
Rukopis je uložený vo Vatikánskej knižnici so signatúrou Slav.3
V inom rukopise, v Živote Konštantína sa píše: „vtedy zložil písmená a začal písať evanjelium: Iskoni bě slovo, i slovo bě u boga...“ Týmito slovami sa začína práve Assemaniho evanjeliár, teda slovami Evanjelia podľa Jána. Ostatné zachované hlaholské evanjeliáre začínajú Matúšom.
Matúš 6.19
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji a vlamujú a kradnú. (Ass.fol. 134)
Ne sьkryvaite sebě sъkrovištъ na zemi ideže črъvь i tьlě tьlitь ideže tatie podъkopavajo̧tъ i krado̧t.
Matúš 2.11
...Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Ass. fol. 134)
I otvrъzьše sъkrovišta svoě priněsȩ emu dary zlato i livanъ i zmyrno̧.
Matúš 13.50
Tak bude na konci sveta, prídu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece...(Ass. fol. 126)
Posьletъ anďly svojȩ i sьbero̧tъ ot konecь zemlȩ vъsȩ sъblazny i tvorjȩštȩjȩ bezakonie i vъvrъgo̧t jȩ vъ peštь ognьno̧.
Matúš 27.60
...položil ho do svojho nového hrobu, ktorý si bol vytesal do skaly, privalil veľký kameň k otvoru a odišiel. (Ass. fol. 111)
...i položi e vъ nověmъ svoemъ grobě iže isěče vъ kameni i vъzvalь kamenь velii na dvьri groba i otide.
Ján 19.36
Kosť mu nebude zlomená. (Ass. fol. 110)
Kostь ne sъkrušitъ sȩ otъ nego.
Marek 15.46
Zavinul ho do plátna, položil do hrobu vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň. (Ass. fol. 11)
I  sъnemъ e obitъ vъ plaštanico̧ i vъloži e vъ grobъ iže bě isečenъ vъ kamene.

 

Clozov kódex GLAGOLITA CLOZIANUS
je hlaholský pergamenový rukopis z 11. storočia. Predpokladá sa, že vznikol v chorvátskom prostredí a opísaný bol zo staršieho rukopisu bulharsko-macedónskej oblasti. Clozianus je súbor viacerých homílií, začína aj končí uprostred textu, predstavuje iba časť strateného kódexu. V 15. storočí bol majetkom Jána Frangepaniho pána ostrova Krku (Véglia), po jeho smrti v 1482 sa stal majiteľom Lucas de Reynaldis, kňaz ostrova Krku, nasledovali Marquardo Breisacher, Schurff a Paris Cloze( 1777-1856), ktorý ho daroval Tridentskej knižnici. Dnes je 12 pergamenových listov rukopisu v Tridentskej knižnici a 2 listy v Innsbrucku. Obsahuje jeden text, ku ktorému sa nenašla žiadna predloha- Anonymná homília. Podľa J. Vašicu je táto homília terminologicky závislá na právnej pamiatke Zakonъ sudnyjь ljudemъ. Autorom Anonymnej homílie mohol byť Metod.
4a, riadky 28-30
Zda proto neříkal: „Neschraňujte zlata ani stříbra, zabraňuje  predtím tvé zálibě, kterou máš ve jmění.“
Ne sego li radi glaše : ne sъtȩžite zlata ni sъrebra branȩ drevle tvoi voli jo̧že imaši vъ iměnii.
12b, riadky 28-30
Kde jsou zástupy a nástrahy a šíky a zbrane a kopí? Kde jsou králové a kneží a odsouzení (tj. prokletí) soudcové? Kde jsou svíce a meče a nesčíslný křik? Kde jsou lidé a hluk a nespravedlivá hlídka?
Kъde narodi i kovi i čini i oro̧žьě i drъkoli? Kъde cěsare i ierěi i so̧dьjȩ oso̧ždenyjȩ? Kde svěštȩ i meči i govori beštislъni? Kъde ljudьe i šȩtanьě i tro̧tъ nepravedьnyi.
12b, riadky 24-25
Narazili na nezničitelnou kovadlinu, ale sami byli potřeni.
Potъko̧ sȩ o nakovalě nepobědiměemъ nъ sami sъtьni byšȩ.

 

Šimon Ondruš: Odtajnené trezory slov II., str. 46- 54
„ Slovo báň vo význame rúbanisko je iba slovenské. Ľudo Ondrejov: Štveral sa po báni a oberal maliny. Tereza Vansová: Chodíte do panských bánov na maliny. Bán aj báň je miesto, kde sa vyrúbali stromy. Od praslovanského batati- biť, sekať. O genetickej totožnosti slova báň a baňa vo význame fodina metalla netreba pochybovať. Báň je miesto, kde sa vyrúbal les, baňa je miesto, kde sa rúbe, seká, láme ruda, uhlie, kamene, soľ...Pretože baňa bola obyčajne v priehlbine, v jame, označovalo slovo baňa aj jamu. O vzniku a vývine baní na Slovensku vydal monografiu maďarský slavista Ferenc Gregor DIE ALTE UNGARISCHE UND SLOWAKISCHE BERGBAUTERMINOLOGIE MIT IHREN DEUTSCHEN BEZUGEN (Budapešť, 1985). Na základe historických prameňov dokazuje, že baníctvo prekvitalo v Uhorsku v podstate iba na Slovensku, že Maďari sa učili baníctvu od Slovákov. O baníctve na Slovensku pred príchodom Nemcov svedčia zemepisné názvy Rudno, Zlatník, Želiezovce, Stupava,...ktoré sú bohato doložené pred nemeckou kolonizáciou. Toto konštatovanie Petra Ratkoša prijal aj Ferenc Gregor. Južní Slovania používali slovo baňa pre kúpeľ. Zachovalo sa už v staroslovienskom jazyku a to v Supraslienskom kódexe a Eninskom apoštole.Slovanskému slovu baňa venuje slavistika pozornosť už celé storočie, pretože baníctvo aj kúpele predstavujú slovanskú kultúru. Slovo baňa máme písomne doložené už od 16. storočia, v názvoch skôr, castrum Bana 1226 asi pre Banku pri Piešťanoch a Baňa ako označenie Banskej Štiavnice z roku 1227...“

obrázok, zdroj: Heinz Miklas, Bergen 2016, Universität Wien: The Glagolitic- Old Church Slavonic Fragments and Their Current Analyses